bộ luật lao động mới nhất

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, SỮA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT

 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, SỮA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: Hướng dẫn TH Chế độ kế toán
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA SỮA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT


Ngày 4/10/2011 BỘ TÀI CHÍNH đã ban hành thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


NHỎ & VỪA SỬA ĐỔI BỔ SUNG ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2012)


Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :


Phần thứ nhất : Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đẫ được sửa đổi bổ sung


(theo thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Ngày 4/10/2011)


Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa


Chương II: Kế toán vốn bằng tiền


Chương III: Kế toán Tài sản cố định


Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ


Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa


Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính


Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư


Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận


Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng


Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu


Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán doanh nghiệp


Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán kế toán doanh nghiệp


Phần thứ hai : Chính sách miễn giảm thuế & gia hạnh thuế cho doanh nghiệp


Cuốn sách được trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần thực hành kế toán các chương theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa,trên cơ sở lồng ghép thông tư 138/2011 và quyết định 48/2006.

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ