bộ luật lao động mới nhất

chính sách thuế 2013 song ngữ, tiếng anh

chính sách thuế 2013 song ngữ, tiếng anh
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: chính sách thuế song ngữ
Cập nhật: Sách mới
Giá: 395,000 vnđ
Số lượng:  


 

CHÍNH SÁCH THUẾ SONG NGỮ 2013

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 CÁC CHUẨN MỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN

 HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ TRONG THỰC TẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI BỔ SUNG TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA 13

(song ngữ Việt - Anh)

 

Bộ tư liệu với một số nội dung chính như sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung  thuế thu nhập cá nhân được quốc hội thông qua ngày 22-11-2012.

 Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp và người phụ thuộc được nâng lên 9 triệu và 3,6 triệu đồng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2012

Theo luật này thì một số thủ tục về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, được quy định cụ thể như:

Giảm tần suất kê khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế quy mô vừa và nhỏ;  Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc;  Một số sửa đổi, bổ sung cơ bản liên quan đến nội dung hoàn thuế; Gia hạn nộp thuế; Bổ sung quy định nộp dần tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp đủ tiền thuế một lần;  Về xoá nợ tiền thuế, tiền phạt …

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: CÁC VĂN BẢN LUẬT THUẾ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  MỚI NHẤT - VIETNAMESE ENGLISH

1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 20 - 11 - 2012)

2. LAW OF TAX MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SOCIALIST VIETNAM(1) (Amended and supplemented in 2012)

3. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi bổ sung năm 2012)

4. PERSONAL INCOME TAX LAW OF THE SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM (1) (Amended and supplemented in 2012)

5. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03-6-2008 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

6. LAW NO.14/2008/QH12 ON 03-6-2008 OF THE REPUBLIC SOCIALIST OF VIETNAM About enterprise income tax 

7. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỐ 13/2008/QH12 NGÀY 03-6-2008 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

8. LAW NO. 13/2008/QH12 ON 03-6-2008 OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM About Value added tax 

PHẦN II: MỘT SỐ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN (SOME ACCOUNTING STANDARDS) -

1. Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung

 Standard No. 01 - General standard

2. Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư

Standard 05 - investment property

3. Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Standard no. 14 - Turnover and other incomes

4. Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay

Standard no. 16 - Borrowing costs

5. Chuẩn mực số18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Standard 18 - Provisions, contingent assets and liabilities

6. Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 212

Standard 23 -  Events after the balance sheet date

7. Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan

Standard 26 - Relates party disclosures

PHẦN III: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

4. THÔNG TƯ SỐ 53/2006/TT-BTC NGÀY 12-6-2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

PHẦN IV: CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM

PHẦN V: HỎI ĐÁP VỀ QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ

Phần VI: Quy định mới nhất về chế độ chính sách thuế,

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ